ให้นักศึกษาผู้ประสงค์กู้ กยศ.และกรอ.รายเก่าเลื่อนระดับชั้น ทุกคณะทุกสาขายื่นขอกู้ในระบบ e-studentload พร้อมพิมพ์เอกสารยืนยันการขอกู้มาส่งที่ห้อง กยศ. สามารถเริ่มยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2556 หากเลยระยะเวลาที่กำหนดถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์.

เว็บไซต์กองทุนเพื่อการศึกษา click

ประกาศโดย: สำนักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

Date: 2013-01-30


Download