ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เรื่อง  การนำครุยวิทยฐานะร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี
------------------------------

ขอให้บัณฑิตใหม่ทุกคน นำครุยวิทยฐานะร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีโดยพร้อมเพียงกัน วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 10        อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

              
 ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556
งานทะเบียนและประมวลผล
 

Date: 2013-01-26

ไม่มีเอกสารประกอบ