ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

“คณะเทคโนโลยี มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีภาครัฐและเอกชน อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพตรงตามความต้องการ”

คณะบริหารธุรกิจ

“มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมคุณธรรม และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละธุรกิจได้”
- คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในความรับผิดชอบของ “ดร.โอภาส กิจกำแหง” ผู้เป็น “คณบดี” เปิดการเรียนการสอน 2 สาขา มีสาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาการตลาด ทำไมต้องมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม “ดร.โอภาส” กล่าวว่า เพราะคณะบริหารธุรกิจของ STC มีความแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เรามีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพทางวิชาการสูง มีความรู้ ความสามารถระดับแถวหน้าของเมืองไทย เรายังมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด แม้นอกเวลาเรียนหากนักศึกษามีปัญหาก็สามารถปรึกษาอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาได้ตลอดเวลา

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

นักเทคโนโลยีเป็นผู้มีความรู้และทำงานได้จริง ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

คณะบัญชี

มุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตที่มีทักษะเชิงประยุกต์ และมีประสิทธิภาพในการปฎิบัติด้านการบัญชี

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

“หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ออกแบบเพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้รับคุณวุฒิ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ตำรวจ ปลัดอำเภอ นิติกร พนักงานสินเชื่อ ฝ่ายบุคคลในหน่วยงานธนาคารและสถานที่และสถานที่ประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว”

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มุ่งผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถ และมีทักษะด้านบริการสุขภาพในรูปแบบ Hospitality ที่ดีมีมาตรฐานภายใต้หลักวิชาการและมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระดับสากล และสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับบุคคลที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย

หลักสูตรนานาชาติ

-

ปริญญาโท

เปิดรับสมัคร

ข้อมูลการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรปริญญาโท ตรวจสอบหลักสูตรการเปิดรับสมัครที่ท่านสนใจได้จากที่นี่

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

“ ”

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

“ ”

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

“ ”

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

“ ”

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

“ ”

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

“ ”