สมัครเรียน

 

 • Qualifications in Grade 12 or equivalence
 • Have no temporary disabled and have good attitude where the committees see that he/she will not cause any problem to the college
 • Have no pestilence or any similar disease that affects to study or work
 • Has no imprisonment before

 • Qualification
 • Transfer document from other institutions
 • 2 Copies of Transcript for Bachelors
 • 2 Copies of subject description

  Remarks: In case of waiting for formal qualification document, you can use transcript to do credit transfer for temporary.

 • 3 Copies of Grade 12 or equivalent qualification
 • 1 Copy of qualification (in case of graduating from abroad)
 • 1 Copies of identification card
 • 1 Copy of Household registration
 • 1 photos of 1 inch
 • 2 Copy of name changing application

  Remarks: All documents should be in A4 size with signature on

  ดาวน์โหลดใบสมัครภาษาไทย
  ดาวน์โหลดใบสมัครภาษาอังกฤษ
 • bachelor degree

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รอบปกติ เสาร์-อาทิตย์ ค่าเทอม
  ▫ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ มี มี 37,000
  ▫ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติ มี มี 37,000
  ▫ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและโลจิสติกส์ มี มี 37,000
  ▫ สาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน มี มี 82,000
  คณะบริหารธุรกิจ                        
  ▫ สาขาการตลาด มี มี 32,000
  ▫ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี มี 32,000
  ▫ สาขาวิชาการจัดการ มี มี 32,000
  ▫ สาขาวิชาการบัญชี มี มี 32,000
  คณะการบริการและการท่องเที่ยว                        
  ▫ สาขาการจัดการงานบริการและการท่องเที่ยว มี มี 49,000
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์                        
  ▫ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มี มี 32,000
  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ                        
  ▫ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มี มี 47,000
  ▫ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มี มี 47,000
  หลักสูตรนานาชาติ                        
  ▫ ️สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มี มี 56,000
  ▫ ️สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น มี มี 28,750

  ปริญญาโท

  หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต (M.S) รอบเสาร์-อาทิตย์ ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
  ▫ ️สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มี 139,500
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Eng.)
  ▫ ️สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม มี 139,500
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)Eng.)
  ▫ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มี 129,500
  ▫ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) มี 167,500
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)
  ▫️ กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป มี 109,500
  ▫️ กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร มี 109,500
  ▫️ กลุ่มวิชาการตลาด มี 109,500
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A)
  ▫️ สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐ มี 109,500
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H.)
  ▫️ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มี 169,500
  สมัครด้วยตนเอง
 • สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • วันอังคาร - วันอาทิตย์ ในเวลาทำการ 8.00 - 16.30 น.
 • โทรศัพท์ : +662-878-5000
 • แฟกซ์ : + 66 2-878-5012
 • Line
 • Facebook Messenger
  หมายเหตุ
 • ในการสมัครเรียนจะต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์ 5,000 บาท

  **** สถาบันขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสิทธิผู้สมัครโดยไม่จำเป็นต้องประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พบว่าหลักฐานที่ประกอบการสมัครเป็นเท็จ


  #

  สมัครเรียน

  ระดับปริญญาโท