วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College (STC)เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันนี้ 02 878 5000

Programs

admission
 • Qualifications in Grade 12 or equivalence
 • Have no temporary disabled and have good attitude where the committees see that he/she will not cause any problem to the college
 • Have no pestilence or any similar disease that affects to study or work
 • Has no imprisonment before

  Transfer Requirement

 • Qualification
 • Transfer document from other institutions
 • 2 Copies of Transcript for Bachelors
 • 2 Copies of subject description

  Remarks: In case of waiting for formal qualification document, you can use transcript to do credit transfer for temporary.

 •  

   

  Documents Required

 • 3 Copies of Grade 12 or equivalent qualification
 • 1 Copy of qualification (in case of graduating from abroad)
 • 1 Copies of identification card
 • 1 Copy of Household registration
 • 1 photos of 1 inch
 • 2 Copy of name changing application

  Remarks: All documents should be in A4 size with signature on

  ดาวน์โหลดใบสมัครภาษาไทย

  ดาวน์โหลดใบสมัครภาษาอังกฤษ

 •  

  Programs

  Faculty of Engineering and Technology

  Normal Classes Evening Classes Sunday Classes Fees
  Automotive Technology 37,000
  Electrical and Electronics Technology 37,000
  Computer Technology 37,000
  Energy Engineering 37,000
  Logistics Management 37,000
  Aviation Maintenance Engineering Training 82,000

  Faculty of Business Administration

  Normal Classes Evening Classes Sunday Classes Fees
  Marketing 32,000
  Business Computer 32,000
  General Management
  กลุ่มวิชาการจัดการ
  กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม
  กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
  กลุ่มวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
  32,000
  Accountancy 32,000

  Faculty of Hospitality and Tourism

  Normal Classes Evening Classes Sunday Classes Fees
  Hospitality and Tourism 56,000

  Faculty of Public Administration

  Normal Classes Evening Classes Sunday Classes Fees
  Public Administration 32,000

  Faculty of health Science

  Normal Classes Evening Classes Sunday Classes Fees
  Public Health 47,000
  Occupational Health and Safety 47,000

  International Programs

  Normal Classes Evening Classes Sunday Classes Fees
  Bachelor of Business administration in International Business Management 56,000
  Bachelor of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages 28,750

  *** Hospitality

       Our latest planned addition to the international curriculum is Hospitality Management. Tourism, including hotel and restaurant management, provides a huge source of employment opportunities for Thais both here in Thailand and abroad. Our curriculum was just approved by the Ministry of Education, and we look forward to enrollment in this program next year.
       Students will learn management tools that are critical to success, beginning with an absolute need to communicate effectively in English. Beyond English, students will learn both the retail side of management and the internal controls to ensure ongoing profitability. Additionally, our students will gain superb customer service-related skills because restaurants and hotel “live or die” based on their customer service.
       In their senior year, we anticipate placing hospitality students into the industry with internships, and we are currently exploring various partnerships that will provide mutual value to our students but the business community as well.

  Graduate Programs

  Normal Classes Evening Classes Sunday Classes ตลอดหลักสูตร
  Master of Science
  -Logistics Technology Management 139,000
  -Innovator based on information technology 149,000
  Master of Education
  -Educationnal Administration 129,000

  -สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา

  109,000

  -สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

  167,000
  Master of Business Administration
  -กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
  -กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร
  -กลุ่มวิชาการตลาด
  109,000
  Master of Public Administration
  -Public Management
  109,000
  Master of Engineering
  -Energy and Environmental Management
  169,000
  Master of Public Health Program
  -Public Health
  169,000

  Remarks:

  Admissions

  Apply an Application

  Apply Online

  Apply by Yourself
 • Apply and request for more information at Siam Technology College
 • Every day from 8:00am – 16:30pm
 • Tel : +662-878-5000-5 (Internal Call CLICK )
 • Fax : + 66 2-878-5012
 • Website : http://www.siamtechno.ac.th
 • Email : info@siamtechno.ac.th
  Remarks:
 • free! Application Fee 200 Baht
 • free! Entry Fee 2,000 Baht (Include insurance and student card)

  **** Institutions have rights to withdraw any student without warning if any evidence submitted is fraudulent

 •  

  Calendar

  List Schedule Offices
  - - - -