#

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมีเป้าหมาย

          วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มีเป้าหมายที่จะเปิดบริการทางการศึกษาในสาขาวิชาที่หลากหลาย โดยคำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงของภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม และเป็นการเชื่อมต่อโลกแห่งการศึกษาและโลกแห่งงานที่แท้จริงเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายยิ่งขึ้นของสังคม ตามเจตนารมณ์ของ อาจารย์ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ที่ได้สร้างมาตรฐานความเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เพื่อประโยชน์ที่แท้จริงต่อสังคมมิใช่ผู้ตามเพียงกระแสนิยม วิสัยทัศน์และพันธกิจ ของวิทยาลัย

          ค่านิยมหลักของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ใช้คำย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “I-ROAR” หมายถึง ฉัน - คำราม ซึ่งแสดงถึงการเอาชนะความท้าทาย หรือความสามารถในการปฏิบัติได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายโดยคำว่า “I-ROAR” ย่อมาจากคำต่างๆ และมีความหมาย ดังนี้

 • I ย่อมาจาก Integrity หมายถึง มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและองค์กร
 • R ย่อมาจาก Responsibility หมายถึง มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานมุ่งมั่น สู่ความสำเร็จ
 • O ย่อมาจาก Open with oblige หมายถึง มีใจเปิดกว้างที่จะช่วยเหลือด้วยแนวคิด ใหม่ และมีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้อื่น
 • A ย่อมาจาก Agile with Adaptability หมายถึง มีความสามารถในการปรับตนให้เหมาะสม กับงานที่แตกต่างได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว
 • R ย่อมาจาก Reality หมายถึง ยึดมั่นในความจริง


 • สถานที่ตั้ง

            วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ตั้งอยู่เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 มีเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา ซึ่งมีสภาพแวดล้อมดี มีการคมนาคมที่สะดวก มีรถประจำทางผ่านหลายสาย ทั้งรถประจำทางธรรมดาและรถปรับอากาศ เช่น ปอ 509 ปอ 91 ปอพ 10 ปอ 5842 ปอ 171 ลาย 42 57 58 80 81 91 103 146 169 และรถไฟฟ้าสถานี จรัญ 13 สายสีน้ำเงินผ่านหน้าวิทยาลัยซึ่งจะเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางอย่างมาก


  ด้านอาคารสถานที่

            วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมีความพร้อมด้านอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการทีมีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยดังนี้
 • อาคารอำนวยการ (อาคาร 9)
 • อาคารปฏิบัติการ (อาคาร 2)
 • อาคารนิทรรศการ (อาคาร 3)
 • อาคารปฏิบัติการ (อาคาร 4)
 • อาคารปฏิบัติการ (อาคาร 5)
 • อาคารโรงอาหาร (อาคาร 6)
 • อาคารคณะเทคโนโลยี (อาคาร 7)
 • อาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 8)


 •           สำหรับอาคารอำนวยการ (อาคาร 9) นั้นเป็นอาคารหลักสูง 12 ชั้น และมีชั้นใต้ดินเป็นที่จอดรถในพื้นที่อาคารชั้น 1- 12 นั้นนอกจากจะเป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงานผู้บริหาร คณาจารย์ และสำนักงานแล้ว ยังมีห้องประชุมขนาดใหญ่ กลาง และเล็กอีกหลายห้อง รวมทั้งสำนักหอสมุดเพื่อเป็นศูนย์วิทยาบริการให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส่วนอาคารอื่นๆ นั้นเป็นอาคารเรียนอาคารปฏิบัติการ อาคารกิจกรรม ศูยน์เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษาคณะต่างๆโดยเฉพาะ ทำให้ง่ายต่อการบริหารและอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา