ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2556-2557 และ จัดงาน "JOB FAIR"

Date:[2015-05-03]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2557 โดยมี อาจารย์ พรพิสุทธิ์ มงคลวณิช (อธิการบดี) เป็นประธานในพิธี
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และ เวลา 13.00 น.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามร่วมมือกับกรมการจัดหางาน จัดงาน " JOB FAIR " งานขายและอาชีพอิสระ โดยมี ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน (อธิการบดีกิตติคุณ) เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558
เวลา 8.30 - 16.00 น.

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!