อบรมเชิงปฏิบัติการ Google App for Education by Google Thailand บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Date:[2014-07-24]

วันที่ 23-25 ก.ค. 57 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดการอบรม Google App for Education by Google Thailand สำหรับบุคลากรภายใน จำนวน 40 ท่าน.. 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!