อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Issues In Higher Education around the Globe

Date:[2019-09-04]

สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
อาจารย์ ดร.ภัทร์ธมณฑน์ เรืองวิทยาวุฒิ ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Current Issues In Higher Education around the Globe” ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร ที่จัดขึ้นโดย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และ องค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สมาคม ควอท)(Professional and Organizational Development Network of Thailand Higher Education)
 
สรุปกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ Professor Dr.Gerald Fry ชาวอเมริกัน ได้มาบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มอบรมไปจนสิ้นสุดการอบรม เป็นการสอนให้ผู้อบรมทุกคนใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้   ด้วยตัวเอง การแก้ไขปัญหาผู้เรียน และการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทรัล ตลอดจนชี้ให้เห็นภาพอนาคตของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ อังกฤษ และอเมริกา เป็นต้น และชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาวิกฤตที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม Workshop และ Talk เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องคิดประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา/ ผู้เรียน/ เทคโนโลยีดิจิทรัล เป็นต้น แล้วนำเสนอและบรรยายสรุปร่วมกันเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีบรรยากาศความเป็นนานาชาติที่ทุกคนมีความกระตือรือร้น สนใจทำกิจกรรมร่วมกันเป็นอย่างดี เพราะจะต้องพูดและนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและคณาจารย์มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถาบันอุดมศึกษาในระดับสากล จึงทำให้ผู้ที่เข้าอบรมทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย และนานาชาติ ในมุมมองที่แตกต่างกัน           
ซึ่งทำให้เห็นความสำคัญของการปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในอันที่จะนำไปสู่ความเป็นนานาชาติได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้จัดบริบทของสถาบันให้มีความเป็นสากล ทันสมัย และการอยู่ร่วมกัน (Diversity) ในสถาบันที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านความเชื่อ ค่านิยม ศาสนา เชื้อชาติ อันนำไปสู่ความเป็นนานาชาติได้อย่างแท้จริง ซึ่งผู้บริหารจะต้องให้การสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนได้มีการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเน้นให้อาจารย์และผู้เรียนทำวิจัยเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และทั่วโลก อันนำไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก (World Class University) ที่มีความเป็นนานาชาติต่อไป
 
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!