ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เสริมองค์ความรู้ สู่การเป็นบุคลากรคุณภาพ

Date:[2019-06-29]

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
เสริมองค์ความรู้ สู่การเป็นบุคลากรคุณภาพ
 
ฝ่ายวิชาการและสำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2561
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ใหม่
ผ่านการอบรม 3 หัวข้อ
- เทคนิคการเริ่มและดำเนินการวิจัย
- หลักสูตรและการสอนยุคปัจจุบัน
และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Selected Google Apps for Education
 
พร้อมให้ความรู้กับฝ่ายสนับสนุนในเรื่อง
- ความสำคัญของบุคลากรสายสนับสนุน
 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562
ณ ห้อง 9201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!