ตัวแทนโรงเรียนในเขตบางกอกใหญ่และบางกอกน้อย เข้าร่วมการพัฒนาครูสู่การเป็นโค้ช (COACH)

Date:[2019-06-15]

ตัวแทนโรงเรียนในเขตบางกอกใหญ่และบางกอกน้อย 
เข้าร่วมการพัฒนาครูสู่การเป็นโค้ช (COACH) 
ที่มีประสิทธิภาพกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ฝ่ายวิชาการ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
จัดโครงการพัฒนาครูให้เป็นโค้ช
เพื่อพัฒนาทักษะการประดิษฐ์หุ่นยนต์ของนักเรียน
โรงเรียนในเขตบางกอกใหญ่และบางกอกน้อย 
จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่

#โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
#โรงเรียนวัดท่าพระ
#โรงเรียนวัดบางเสาธง
#โรงเรียนวัดดีดวด
#โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
#โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
#โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
#โรงเรียนทวีธาภิเศก
#โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
#โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
#โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
#โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

โดยกิจกรรมที่ 2 เรื่อง…
การพัฒนาครูสู่การเป็นโค้ช (COACH) ที่มีประสิทธิภาพ
วิทยากรโดย รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต

กล่าวเปิดงานโดย
ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช 
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

#พัฒนาครูสู่การเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท 
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC 
#เขตบางกอกใหญ่ #เขตบางกอกน้อย

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!