ครงการเสริมสร้างความรู้แก่นักศึกษา เรื่อง อนาคตการศึกษา ของประเทศไทย กับ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล

Date:[2018-12-17]

ปรับตัวอย่างไรให้ทันการเปลี่ยนแปลง "อนาคตการศึกษา ของประเทศไทย"
 
โดย ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
 
✔️คณะบัญชี #สาขาวิชาการบัญชี
✔️คณะบริหารธุรกิจ #สาขาการเงินและการธนาคาร
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
ร่วมกันจัดโครงการเสริมสร้างความรู้แก่นักศึกษา
 
เรื่อง อนาคตการศึกษา ของประเทศไทย กับ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
 
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น.
ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!