ขอแสดงความยินดีกับ Mr.& Miss STC 2018 วิทยาลัยเทคโลยีสยาม

Date:[2018-09-15]

การประกวด Mr.& Miss STC 2018 
ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
ขอแสดงความยินดีกับ นายศศพล รานุรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
คณะบริหารธุรกิจ กับการคว้าตำแหน่ง #Mr. #STC2018 
และ Mr. Popular Vote 2018 นางสาวศศพร รานุรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
คณะบริหารธุรกิจ ได้รับตำแหน่ง #Miss #STC2018 
และตำแหน่ง Miss Popular Vote 2018 เป็นของนางสาวชาลิสา นิลน้อย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จากการประกวด Mr. and Miss STC 2018
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยสยาม
 
การแสดงจากรุ่นพี่ Mr.& Miss STC 2017
และการแสดงรวมของผู้เข้าประกวด Mr.& Miss STC 2018
ชมการแสดงเดี่ยว และการตอบคำถาม
ของผู้เข้าประกวด Mr.& Miss STC 2018
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!