ประชุมวิชาการ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

Date:[2018-06-29]

 
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดการประชุมวิชาการ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (#TECHCON 4th 2018 and #ITECH 2nd 2018) วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ในหัวข้อ “พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน” เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและโปสเตอร์ ภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ การบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการโดยวิทยากรภายนอก (Key Speakers) บทความวิชาและวิจัยทั้ง 4 ด้าน คือ 
1.ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม 
2.ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.ด้านสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ และ 
4.ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
ก้าวนำโดดเด่น #วิจัยและนวัตกรรม #iamSTC #วทส
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!