ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนต้องมาติดต่อเช่า/ตัดชุดครุยวิทยฐานะกับทางร้านที่วิทยาลัยฯกำหนดเท่านั้น เพื่อให้รูปแบบครุยวิทยฐานะถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ กรณีที่ไม่สะดวกมาวัดตัวในวันดังกล่าว สามารถติดต่อเช่า/ตัดครุยวิทยฐานะได้ที่ร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ ตามที่อยู่ด้านบน 
 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
Date: 2015-05-01

ไม่มีเอกสารประกอบ