1. เริ่มยื่นกู้ด้วยตนเองในระบบ E – Studentloan ณ ห้อง กยศ.,กรอ. ดังนี้
 
                  -กยศ. เริ่ม 1 เมษายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2558
                  -กรอ. เริ่ม 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2558
2. นักศึกษาทุกรายที่ขอกู้ในปีการศึกษา 1/2558 ทุกคน ต้องเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม “จิตอาสา” ที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยฯ หรือ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง (เอกสารการเข้าร่วม ติดต่อได้ที่คณะ/สาขา โดยตรง และส่ง สนง. กยศ. เมื่อครบ 18 ชั่วโมงขึ้นไป ภายใน 31 กรกฎาคม 2558 นี้เท่านั้น)
3.นักศึกษาที่ขอกู้ทุกรายต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไปเท่านั้น (1.99 ลงไปไม่มีสิทธิ์ยื่นกู้)
4. หากมีข้อสงสัยประการใดให้นักศึกษาติดต่อ ณ ห้อง กยศ.,กรอ. ด้วยตนเองเท่านั้น!! หรือโทร  02-8785000 ต่อ 5063
 
 
สำนักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

Date: 2015-04-25

ไม่มีเอกสารประกอบ