เนื่องด้วยทางกระทรวงแรงงานได้ขอใช้สถานที่ และอาจารย์คุมสอบจากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อจัดสอบภาษาเกาหลี ในวันอาทิตย์ที่  29 มีนาคม 2558  ซึ่งตรงกับวันที่มีการสอบของทางนักศึกษารอบวันอาทิตย์
 
จึงของดการเรียนการสอน(สอบ) ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 โดยการสอบนั้นขอ ให้อาจารย์เป็นผู้นัดหมายวัน และเวลาในการสอบเพื่อชดเชยวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 อีกครั้ง 
Date: 2015-03-24

ไม่มีเอกสารประกอบ