รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาค 2/2556 (รอบที่ 2)(ด่วนที่สุด)
โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษาปี 2556 ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต และแนบสำเนาบัตรประชาชน โดยชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ตามเอกสารคำร้อง) พร้อมส่งรูปถ่ายสวมชุดครุย ขนาด 1นิ้ว จำนวน 5 ใบ ที่งานทะเบียนฯ เพื่อดำเนินการจัดทำใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ภายในวันที่ 31 สืงหาคม 2557 นี้เท่านั้น

ตรวจสอบรายชื่อ Click Here

และตรวจสอบประกาศอื่นๆของสำนักทะเบียนได้ที่ http://reg.siamtechu.net  
ประกาศโดย สำนักทะเบียน

Date: 2014-08-06

ไม่มีเอกสารประกอบ