นักศึกษาที่กู้ยืม กยศ.,กรอ.
ที่ประสงค์กู้ยืมปีการศึกษา 2557/1 ให้มายื่นกู้ในระบบ
ได้ที่ห้อง กยศ.,กรอ. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 
 
*หมายเหตุ นักศึกษาที่มาติดต่อแต่งกายให้เรียบร้อย 

 

Date: 2014-07-02

ไม่มีเอกสารประกอบ