วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงาน กพ. แล้วโดยทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเท่านั้น ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 028785000-3  

Date: 2014-06-24

ไม่มีเอกสารประกอบ