มูลนิธิแบ่งปันความรักสู่เอเชีย  (Asia Children Charity, Thailand) 
ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ทุกคณะ ทุกสาขา สมัครรับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม 5th Global Leadership Program in South Korea (โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ) ที่เกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2562 
 
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างภาวะผู้นำ ศึกษาดูงานเยี่ยมชมกิจการของบริษัทและหน่วยงานของเกาหลีใต้ ทัศนะศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ในเกาหลีใต้ และนำเสนอ/แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 2-4 
2.มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
3.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีหรือพอใช้ 
4.มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม และกิจกรรมของวิทยาลัย
5.มีความสามารถในการแสดงศิลปะ/ วัฒนธรรมไทย  นาฏศิลป์ไทย
 
เปิดรับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
สมัครได้ที่มูลนิธิแบ่งปันความรักสู่เอเชีย 
ห้อง 91103 ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
โทร. 02-878-5059 
ผู้รับสมัคร : อ.สืบสกุล คำโมง โทร.098-492-0604  
และกัณฐิมา สิทธิทรัพย์ โทร.092-409-2420
Date: 2019-07-31

ไม่มีเอกสารประกอบ