ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามที่ ๐๐๓๑/๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ๓๐% และ ๕๐% หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตรกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไปรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การรับทุนการศึกษา ระหว่างเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตชั้น​๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ยกเว้นวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Date: 2019-07-27


Download