โครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ “ฟอรั่มวิชาการ” กิจกรรมที่ 5 
หัวข้อ เข้าใจภาษี ชีวิตดี มีเงินเหลือ
 
วิทยากรโดย ผศ.พัทยา ยงชัยตระกุล
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 
 
 
อาจารย์อภิชาต เนียงภา
อาจารย์ประจำคณะบัญชี 
 
 
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562
เวลา 13.15-16.00น. ณ ห้องสัมมนาเล็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
 
Date: 2019-04-11

ไม่มีเอกสารประกอบ