ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามพระราาชบัญญัติ อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  

Date: 2019-02-16


Download