ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่ ๐๐๕/๒๕๖๒ 
เรื่อง เลื่อนกำหนดจัดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมีหนังสือที่ วทส ๐๑๐๒/๐๐๗๖ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อกราบทูลเชิญ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์ประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ และสำนักพระราชวังได้มีหนังสือที่ รล ๐๐๑๒.๔/๒๐๒๗ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ตอบกลับมายังวิทยาลัย เรื่อง ทรงรับเชิญเสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้วนั้น
 
ทั้งนี้ วิทยาลัยได้รับทราบจากแถลงการณ์ของสำนักพระราชวังว่า เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงมีพระอาการปวดพระเศียร ร่วมกับพระวรกายด้านซ้ายอ่อนพระกำลังอย่างฉับพลัน คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบว่ามีพระโลหิตออกที่พระสมอง และความดันพระโลหิตสูง คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาด้วยพระโอสถและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด โดยคณะแพทย์ได้กราบทูลขอประทานพระอนุญาตให้ทรงงดพระกรณียกิจต่อไปอีกระยะหนึ่ง  
 
ดังนั้น วิทยาลัยจึงพิจารณาเลื่อนกำหนดการจัดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ออกไปก่อน โดยวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดวันจัดพิธีประทานปริญญาให้ทราบต่อไป 
 
อนึ่ง ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่มีความประสงค์เข้ารับประทานปริญญาบัตร และผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความจำเป็นต้องใช้ใบปริญญาฉบับจริง สามารถขอรับปริญญาบัตรด้วยตนเองได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ภายใน ๙๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (วันอังคาร - อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
Date: 2019-02-07


Download