ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน กรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
และอาจารย์สิริวรรณ์ รัตนราษี เลขานุการสภาวิทยาลัยฯ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

พร้อมด้วยผู้แทนผู้บริหาร #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ #โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์#สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

 

Date: 2019-02-06

ไม่มีเอกสารประกอบ