#คณะบริหารธุรกิจ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
พานักศึกษาเยี่ยมชม #สนามบินวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (โพธาราม ราชบุรี)
เพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา
 
#IamSTC #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
Date: 2019-02-06

ไม่มีเอกสารประกอบ