เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง
คณบดี #คณะบริหารธุรกิจ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (#STC)
เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา สังคม และประชาคมอาเซียน 
จาก #ศูนย์อาเซียนศึกษา #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
Date: 2019-02-06

ไม่มีเอกสารประกอบ