ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรื่อง กำหนดการวัดตัวเพื่อเช่า/เช่าตัด/ตัดชุดครุยวิทยฐานะ ครั้งที่3  

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น๑ อาคารนิทรรศการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ  

Date: 2019-01-17


Download