กำหนดการ
วันซ้อมย่อย วันที่ 14-15  มีนาคม 2562 
(ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี)
พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
 
วันพฤหัสบดีที่  14  มีนาคม 2562  (ซ้อมย่อยวันที่ 1 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับปริญญาตรี)
08.00-09.00  น. ลงทะเบียน หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (มีบอร์ดบริเวณชั้น1 แจ้งชื่อและลำดับที่นั่งของผู้สำเร็จการศึกษา)    **ตัดชื่อครั้งที่1**
09.00-09.30  น. ปฐมนิเทศ   ณ  หอประชุมใหญ่ ชั้น 4
โดย ผู้บริหารกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา
ประธานฝ่ายฝึกซ้อมฯ กล่าวต้อนรับผู้สำเร็จการศึกษา
09.30-12.00 น. รับชมวิดีโองานประทานปริญญาบัตรของรุ่นที่ผ่านมา ฟังคำชี้แจงการปฏิบัติตนและชมวิดีทัศน์ตัวอย่างแสดงการเอางานและขั้นตอนต่างๆ  หลังจากนั้น  เริ่มซ้อมย่อย
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. เข้าหอประชุม เพื่อฝึกซ้อมเสมือนจริง  (โดยมีการซ้อมขานนามด้วย) 
**  เมื่อซ้อมเสร็จ  แจ้งกำหนดการของวันที่  16  มีนาคม  2562  (วันซ้อมใหญ่ )
 
วันศุกร์ที่  15  มีนาคม 2562  (ซ้อมย่อยวันที่ 2 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับปริญญาโท)
08.00-09.00  น. ลงทะเบียน หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (มีบอร์ดบริเวณชั้น1 แจ้งชื่อและลำดับที่นั่งของผู้สำเร็จการศึกษา)  ตัดชื่อครั้งที่1
09.00-09.30  น. ปฐมนิเทศ   ณ  หอประชุมใหญ่ ชั้น 4
โดย ผู้บริหารกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา
ประธานฝ่ายฝึกซ้อมฯ กล่าวต้อนรับผู้สำเร็จการศึกษา
09.30-12.00 น. รับชมวิดีโองานประทานปริญญาบัตรของรุ่นที่ผ่านมา  ฟังคำชี้แจงการปฏิบัติตนและชมวิดีทัศน์ตัวอย่างแสดงการเอางานและขั้นตอนต่างๆ  หลังจากนั้น เริ่มซ้อมย่อย
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. เข้าหอประชุม เพื่อฝึกซ้อมเสมือนจริง  (โดยมีการซ้อมขานนามด้วย) 
 
**  เมื่อซ้อมเสร็จ  แจ้งกำหนดการของวันที่  16  มีนาคม  2562  (วันซ้อมใหญ่ )
หมายเหตุ     กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
กำหนดการ
วันซ้อมใหญ่ วันที่ 16 มีนาคม 2562
(ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี)
พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
วันเสาร์ที่  16  มีนาคม 2562 (ซ้อมใหญ่  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับปริญญาโทและปริญญาตรี)
 
06.30-07.30  น. ผู้สำเร็จการศึกษารายงานตัว ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ตัดรายชื่อครั้งที่ 2
07.30-08.30  น. เริ่มตั้งแถว  ณ  สนามกีฬาวิทยาลัยฯ  เข้าแถวตามคณะ เพื่อเตรียมตัวถ่ายรูปหมู่
08.30-10.30  น. ถ่ายภาพหมู่ (บริเวณสนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม)  
10.30-11.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวันและพักผ่อนตามอัธยาศัย
11.30-12.30 น. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ตั้งแถวตามลำดับ ณ สนามกีฬา และเดินแถวเข้าหอประชุมใหญ่ ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
12.30-13.30  น. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแถวตามลำดับ ณ สนามกีฬา และเดินแถวเข้าหอประชุมใหญ่ ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
13.30-17.00 น. ผู้สำเร็จการศึกษา  เข้าสู่หอประชุมใหญ่ ชั้น4  เพื่อฝึกซ้อมเสมือนจริงทุกประการ
                         * แจ้งกำหนดการของวันที่ 18  มีนาคม 2562 (วันรับจริง)
17.00-20.00 น. งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
 
หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
กำหนดการ
 
พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา
 
วันจันทร์ที่  18  มีนาคม 2562  (ณ  อาคาร  EH 106 A)
10.00-11.00  น. ผู้สำเร็จการศึกษารายงานตัว ณ อาคาร EH 106 B (ตัดรายชื่อครั้งที่ 3)
                                                    - ปริญญาโท รายงานตัว ระหว่างเวลา 10.00 น. – 10.30 น.
                                                    - ปริญญาตรี รายงานตัว ระหว่างเวลา 10.30 น. – 11.00 น.
ช่วงเวลานี้ เมื่อผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารายงานตัวแล้ว จะไม่สามารถออกนอกอาคารได้ จนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีฯ
 12.00-14.30 น. ผู้สำเร็จการศึกษานั่งประจำที่นั่ง  และสำรวจความเรียบร้อยซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบนเวทีจริง ตามขั้นตอนทุกประการ
 14.30-14.45  น. ปัจฉิมโอวาท โดย ท่านอธิการบดี (ผศ.พรพิสุทธิ์  มงคลวนิช)
 15.00-18.30 น. คณะผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์  ผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษา เฝ้ารับเสด็จฯ และองค์ประธานเสด็จถึงอาคาร EH 106 A  เพื่อประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
 18.30 น.คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้สำเร็จการศึกษา ส่งเสด็จฯ เสร็จพิธี
 
หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
+++หมายเหตุ+++

1.ผู้สำเร็จฯ ที่ยังไม่ยืนยันการเข้ารับ (ไม่มีรายชื่อรอบก่อน) กรุณายืนยันด้วยตนเองที่ วิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 นี้ (หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถเข้าร่วมในพิธี)

2.สำหรับผู้สำเร็จฯ รอบเพิ่มเติม (เดือนพ.ย.61-ม.ค.62) ที่ส่งใบยืนยันการเข้ารับที่ สนง.ทะเบียนฯ จะสามารถตรวจสอบรายชื่อ ภายในสิ้นเดือน มกราคม 62 นี้  ตรวจสอบรายชื่อรอบแรก    รอบอื่นๆ เฉพาะรอบเพิ่มเติม ... (อัพเดต 30 ม.ค.62) 

 

Date: 2019-01-11


Download