"ครูแนะแนว ในศตวรรษที่ ๒๑"
โดย ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง #คณบดี #คณะบริหารธุรกิจ
 
ขอเรียนเชิญครูแนะแนวทุกสถาบันการศึกษา เข้าร่วมฟังการบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1
 
หัวข้อ "ครูแนะแนว ในศตวรรษที่ ๒๑"
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.โอภาส กิจกำแหง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 
วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๙๒๐๑ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
 
สนใจสอบถามและสำรองที่นั่งเพิ่มเติม ฝ่ายการตลาดโทร. ๐๒-๘๗๘ ๕๐๙๒
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
 
Date: 2018-12-13

ไม่มีเอกสารประกอบ