STC เปิดอบรม วิชาการบริการการโรงแรมและเรือสำราญ
 
เปิดอบรมวิชาการบริการการโรงแรมและเรือสำราญ (Hospitality Hotel & Cruise Program)
 
สำหรับบุคคลทั่วไปอายุตั้งแต่ 20-40 ปี เพื่อสร้างโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีความฝันอยากทำงานในสายงานบริการ เช่น โรงแรมระดับ 5 ดาวหรืองานบริการในเรือสำราญต่างประเทศได้เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน สำหรับเนื้อหาการอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รู้มาตรฐานการทำงานที่แท้จริงว่าคืออะไร การทำงานที่โรงแรมกับการทำงานบนเรือสำราญมีข้อแตกต่างกันอย่างไร
 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานบนเรือสำราญได้เป็นอย่างดี พร้อมปลูกฝังให้ผู้เรียนรักในอาชีพของงานบริการ  
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 15 มกราคม 2562
เปิดอบรมวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2878-5006
Date: 2018-11-29

ไม่มีเอกสารประกอบ