วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้เปิดให้มีการตรวจสุขภาพ สำหรับนักศึกษารอบวันอาทิตย์
ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561  เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคารนิทรรศการ ชั้น 1
 
งานพยาบาลขอแจ้งรายการตรวจสุขภาพ
โดยบริการตรวจสุขภาพมีรายการดังนี้
 
1.วัดความดันโลหิต 
2.ตรวจสายตา
3.ตรวจน้ำตาล (ไม่ต้องงดอาหาร) สำหรับทุกช่วงอายุ
4.ตรวจไขมัน สำหรับผู้ที่อายุ 35 ปีขึ้นไป (โปรดงดอาหารหลัง 22.00 น.) 
5.ชั่งน้ำหนัก
 
***ผู้เข้าร่วมตรวจสุขภาพทุกท่าน กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย
Date: 2018-11-12

ไม่มีเอกสารประกอบ