คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดอบรม/สัมมนา

เรื่อง “สร้างความรู้ ความเข้าใจ และรู้ทันประเด็น TFRS for NPAEs”

 

คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม/สัมมนาประจำปีการศึกษา 2561

เรื่อง “สร้างความรู้ ความเข้าใจ และรู้ทันประเด็น TFRS for NPAEs”

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคุณเพ็ญศรี  เดชติ่งเอง  ผู้อำนวยการอาวุโสงานบัญชีและเลขานุการบริษัท กลุ่มบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

 

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 -16.30 น.  
ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม/สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ และรู้ทันประเด็น TFRS for NPAEs พร้อมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบวิชาชีพบัญชี  ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับหนังสือรับรองการอบรมและสามารถนับชั่วโมงการฝึกอบรม (CPD) จากสภาวิชาชีพบัญชีจำนวน 6.30 ชั่วโมง อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรม/สัมมนาท่านละ  1,200 บาท (รวมเอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา อาหารกลางวัน และของว่าง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2878-5071-72  Email:acc_stc@siamtechno.ac.th 
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/forms/BXGP4cixlGRtOi7z1 

Date: 2018-10-06

ไม่มีเอกสารประกอบ