วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดการประชุมวิชาการ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (TECHCON 4th 2018 and ITECH 2nd 2018) ในหัวข้อ “พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและโปสเตอร์ ภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ การบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการโดยวิทยากรภายนอก (Key Speakers) ผู้นำเสนอผลงานจะได้รับทั้งสาระความรู้ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย เวทีดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการทั้งนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย

โดยเปิดรับบทความวิชาและวิจัยทั้ง 4 ด้าน คือ 1.ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม 2.ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.ด้านสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ และ 4.ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ เปิดรับบทความฉบับเต็มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลบทความที่ผ่านการพิจารณาในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 พฤษภาคม 2561 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานตั้งแต่วันที่ 1 - 8 มิถุนายน 2561 สถานที่จัดงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 9) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2878-5048

อีเมล์ : techcon2018@outlook.co.th
http://techcon.siamtechu.net/2018/index.php
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1598685993577219&id=874377119341447
https://www.facebook.com/382063761819021/photos/a.730005390358188.1073741828.382063761819021/2402987576393286/?type=3&theater

Date: 2018-04-12

ไม่มีเอกสารประกอบ