การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
(3 rd TECHCON 2017 & 1 st ITECH 2017)


“คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี”
(Creative Thinking with Innovation, Drive the Future with Technologies)

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดและลงทะเบียนการเข้าร่วมงานได้ที่นี่ Click Here

 

Date: 2017-06-17

ไม่มีเอกสารประกอบ