วัน พฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 17.30 น.

Dr.Chau Dang (Jenny) ผู้บริหารจาก Topica Edtech Group จากประเทศเวียดนาม และ Mr.Cessilis Park ประธานบริษัท Green Energy , Inc จากประเทศเกาหลีใต้ พร้อมด้วย Mr. Bruce A. Veldhuisen เข้าพบท่านอธิการบดี และผู้บริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

เพื่อหารือแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ทางการศึกษากับประเทศเวียดนามและประเทศเกาหลีใต้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Date: 2017-06-17

ไม่มีเอกสารประกอบ