ขอแสดงความยินดีกับ “ผลงานยานพาหนะพลังงานแสงอาทิตย์ STC-1 คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม”

ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน (Innovation on Alternative Energy) จากการประกวดรายการ Thailand Energy Award 2017 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน

Date: 2017-06-16

ไม่มีเอกสารประกอบ