เรื่อง การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
    สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพศชาย ผู้ที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2540 มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย
เตรียมหลักฐานเอกสาร ดังนี้
1.สำเนาเอกสาร สด.35            จำนวน 3 ฉบับ
2.สำเนาเอกสาร สด.9              จำนวน 3 ฉบับ
3.สำเนาเอกสารบัตรประชาชน  จำนวน 3 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน                จำนวน 3 ฉบับ
5.สำเนานักศึกษา                     จำนวน 3 ฉบับ (พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน)
6.สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา     จำนวน 3 ฉบับ
7.สำเนาเอกสารกรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)           จำนวน 3 ฉบับ
 
สำหรับนักศึกษาที่เคยผ่อนผันจากปีที่แล้ว ไม่ต้องส่งเอกสารแต่ต้องไปรายงานตัวในวันคัดเลือก ตามสถานที่ที่ได้รับแจ้งพร้อมทั้งนำเอกสารหลักฐานไปด้วย ดังนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.บัตรนักศึกษา
3.หมายเรียก (สด.35)
 
*** นักศึกษาใหม่ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2560  และเคยผ่อนผันจากสถาบันเก่า ต้องทำเรื่องขอผ่อนผันใหม่
 *** เอกสารทั้งหมดต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น

    
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ โทร.0 2878 5061-62 (วันอังคาร-วันอาทิตย์ ยกเว้นวันจันทร์และวันที่วิทยาลัยประกาศหยุด)
 
    ติดต่อขอผ่อนผันได้ตั้งแต่เปิดภาคเรียนจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.

Date: 2017-06-14

ไม่มีเอกสารประกอบ