ปฏิทินการศึกษา

 

ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2561

ที่

รายการ

ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา

 

 1/2561

 2/2561

ฤดูร้อน/2561

1

ลงทะเบียนเรียนรายวิชา และการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ 2561

 

 

 

 


 - นักศึกษาใหม่ ลงทะเบียนเรียน


1 ก.พ.- 28 ก.ค.61

 6 - 23 ธ.ค.61


 


 - นักศึกษาเก่า ลงทะเบียนเรียน


18 - 28 ก.ค.61

 17 - 23 ธ.ค.61

 7 - 11 พ.ค.62

 


 - การเรียนปรับพื้นฐานและกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ 2561

4 มิ.ย. - 26 ก.ค.61 


 - การขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม


 31 ก.ค. - 10 ส.ค.61

 2 - 13 ม.ค.62

 7 - 11 พ.ค.62

 


 - วันสิ้นสุดการขอย้ายคณะ/สาขาวิชา/รอบ


 30 ส.ค.61

 27 ม.ค.62


 

2

วันเปิดภาคการศึกษา


 7 ส.ค.61

 2 ม.ค.62

 14 พ.ค.62

 

3

ลงทะเบียนล่าช้า / ชำระเงินล่าช้า

 


 - ช่วงวันลงทะเบียนล่าช้า / ชำระเงินล่าช้า


 7 - 19 ส.ค.61

 3 -14 ม.ค.61

 14 - 21 พ.ค.62

 


 (ชำระเงินค่าปรับตามระเบียบ)

 

4

ช่วงวันทำการขอเพิ่ม/ถอนรายวิชา

 


 - วันสิ้นสุดการขอเพิ่มรายวิชา


 19 ส.ค.61

 13 ม.ค.62

 21 พ.ค.62

 


 - ช่วงวันถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม


 7 - 19 ส.ค.61

 2 -13 ม.ค.62

 14 - 19 พ.ค.62

 


 - ช่วงวันทำการขอถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน


 21 ส.ค. - 7 ต.ค.61

 15 ม.ค. - 24 ก.พ.62

 21 พ.ค.- 2 มิ.ย.62

 


 - วันสิ้นสุดการขอถอนรายวิชา


 9 ต.ค.61

 26 ก.พ.62

 4 มิ.ย.62

 

5

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน


 24 พ.ย.61

 20 เม.ย.62

 13 ก.ค.62

 

6

กำหนดการสอบวัดผล

ระดับปริญญาตรี
 


 - สอบกลางภาคการศึกษา


2 - 6 ต.ค.61

 26 ก.พ. - 2 มี.ค.62

 11 - 15 มิ.ย.62

 


 - สอบปลายภาคการศึกษา


 27 พ.ย. - 1 ธ.ค.61

 23 - 27 เม.ย.62

 16 - 20 ก.ค.62

 


 - ส่งผลการสอบให้ฝ่ายวิชาการ


 11 - 16 ธ.ค.61

 7 - 12 พ.ค.62

 24 - 28 ก.ค.62

 


 - ประกาศผลสอบให้นักศึกษาทราบ


 21 ธ.ค.61

 17 พ.ค.62

 30 ก.ค.62

 

7

กำหนดการสอบวัดผล

ระดับปริญญาโท
 


 - วันยื่นแบบฟอร์มขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

1-15 ส.ค. 61

1-15 ม.ค. 62

1-15 พ.ค. 62

 


1-15 ก.ย. 61

1-15 ก.พ. 62


 


 - วันเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
 


 - วันยื่นแบบฟอร์มขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

18 ส.ค.-30 ก.ย.61

19 ม.ค.-28 ก.พ.61

18-31 พ.ค. 61

 


 - วันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
 


 - วันจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

18-30 ก.ย.61

19 ก.พ-5 มี.ค. 62

1-11 มิ.ย.62

 


 - วันตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ครั้งสุดท้าย

1-22 ต.ค.61

1-22 มี.ค.62

1-22 มิ.ย.62

 


 - วันส่งเล่มพร้อมซีดีวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ภายใน พ.ย.61

ภายใน  เม.ย.62

ภายใน  ก.ค. 62

 


 - วันยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา (บศ.07)

ภายใน พ.ย.61

ภายใน  เม.ย.62

ภายใน  ก.ค. 62

 

8

วันที่อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา


 21 ธ.ค.61

 17 พ.ค.62

 30 ก.ค.62

 

9

ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2561

 


เฉพาะนักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ. 2540 หรือเคยผ่อนผันจากสถานศึกษาอื่นมาแล้ว


 7 ส.ค. - 30 พ.ย.61

2 - 31 ม.ค.62


 

10

กิจกรรมนักศึกษา

 


1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561


 5 ส.ค.61 


2. พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

 11 ส.ค.61 


3. วันรำลึกผู้ก่อตั้งสถาบัน ดร.ณรงค์ มงคลวนิช 


 15 ส.ค.61 


4. พิธีไหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561


 2 ก.ย.61 


5. โครงการประกวด Freshy Boy & Girl STC 2018


 14 ก.ย.61 


6. โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง STC 2018


 28 ก.ย.61 


7. พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

 12 ต.ค.61 


8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา 4.0


19-20 ต.ค.61 


9. โครงการสอบธรรมศึกษา


 พ.ย. 61 


10. โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม


 16 พ.ย.61 


11. โครงการส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม "ประเพณีลอยกระทง"


21-22 พ.ย.61 


12. โครงการส่งเสริมสุขภาพวิทยาลัยห่างไกลยาเสพติด


7-8 ธ.ค.61 


13. โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ "งานคืนสู่เหย้า STC"


 16 ธ.ค.61 


14. กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันปีใหม่ 3 ม.ค.62


 


15. โครงการจัดตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปี 2561 25 ม.ค.62


 


16. โครงการเปิดโลกกิจกรรม 5 ก.พ.62


 


17. โครงการ STC จิตอาสาบริจาคโลหิต 14 ก.พ.62


 


18. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ STC GAME ครั้งที่ 7 12-16 ก.พ.62


 


19. โครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา 3 มี.ค.62


 


20. โครงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 15 มี.ค.62


 


21 โครงการสร้างเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 22-24 มี.ค.62


 


22. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม (มหาสงกรานต์) ปี 2562 12 เม.ย.62


 


23. พิธีหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 12-13 ก.ค.62


 


24. พิธีอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 26 ก.ค.62


 


 

 

หมายเหตุ   ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม