ข้อมูลการสมัคร

สอบถามโดยตรงที่ 02-8785000-3 ,email:info@siamtechno.ac.th

เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัครเรียน

ข้อมูลส่วนตัว

รูปประกอบการสมัคร

ประเภทของไฟล์รูป

รูปที่ใช้จะต้องเป็นประเภทไฟล์ดังนี้ .gif .jpg .png .bmp ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1MB

ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน

ข้อมูลการศึกษาล่าสุดของท่าน

เงื่อนไขการรับสมัคร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กรอกข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และตระหนักดีว่าการไม่แจ้งข้อความในใบสมัครนี้หรือการให้ข้อความที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษา หรือการให้ข้อความที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษา หรือหมดสภาพการเป็นนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามทันที

ยอมรับเงือนไข

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2019 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-8785000