หลักสูตร

สมัครเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร สมัครออนไลน์ (Apply now)

 • หลักสูตร 4ปีเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,ปวช หรือเทียบเท่าและหลักสูตรเทียบโอน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปวส., อนุปริญญา
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกที่คณะกรรมการการคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 • เป็นผู้ปราศจากโรคติดต่อร้ายแรง และโรคอื่นๆ ที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคในการศึกษา และการประกอบอาชีพ
 • ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่กรณีความผิดอันกระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

  การเทียบโอนหน่วยกิต

 • Transcript
  - เทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น ใช้ตัวจริงที่ออกโดยสถาบัน จำนวน 1 ฉบับ
  - ปริญญาตรีใบที่สอง สำเนาใบ Transcript จำนวน 2 ฉบับ
 • คำอธิบายรายวิชา จำนวน 2 ฉบับ

  หมายเหตุ : กรณี ที่รอ Transcript ตัวจริงซึ่งเป็นฉบับทางการออกโดยสถาบัน ให้ใช้ใบเช็กเกรดเพื่อเทียบโอนรายวิชาเป็นการชั่วคราวก่อน ระหว่างที่ยังรอฉบับตัวจริง

 •  

   

  เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ม.6),ปวช,ปวส,อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จำนวน 3 ฉบับ
 • สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

  หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็นขนาด A4 พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 •  

  หลักสูตร

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

  รอบปกติ รอบค่ำ รอบเสาร์ อาทิตย์ ค่าเทอม
  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 37,000
  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติ 37,000
  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 37,000
  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 37,000
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 37,000
  สาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน 82,000

  คณะบริหารธุรกิจ

  รอบปกติ รอบค่ำ รอบเสาร์ อาทิตย์ ค่าเทอม
  สาขาวิชาการตลาด 32,000
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 32,000
  สาขาวิชาการจัดการ 32,000
  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 32,000

  คณะการบริการและการท่องเที่ยว

  รอบปกติ รอบค่ำ รอบเสาร์ อาทิตย์ ค่าเทอม
  สาขาวิชาสื่อดิจิทัล 37,000
  สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 57,000

  คณะบัญชี

  รอบปกติ รอบค่ำ รอบเสาร์ อาทิตย์ ค่าเทอม
  สาขาวิชาการบัญชี 32,000

  คณะรัฐประศาสนศาสตร์

  รอบปกติ รอบค่ำ รอบเสาร์ อาทิตย์ ค่าเทอม
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 32,000

  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  รอบปกติ รอบค่ำ รอบเสาร์ อาทิตย์ ค่าเทอม
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 47,000
  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 47,000

  หลักสูตรนานาชาติ

  รอบปกติ รอบค่ำ รอบเสาร์ อาทิตย์ ค่าเทอม
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 56,000
  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น -
  สาขาวิชาการจัดการงานบริการและการท่องเที่ยว 56,000

  *** Hospitality

       Our latest planned addition to the international curriculum is Hospitality Management. Tourism, including hotel and restaurant management, provides a huge source of employment opportunities for Thais both here in Thailand and abroad. Our curriculum was just approved by the Ministry of Education, and we look forward to enrollment in this program next year.
       Students will learn management tools that are critical to success, beginning with an absolute need to communicate effectively in English. Beyond English, students will learn both the retail side of management and the internal controls to ensure ongoing profitability. Additionally, our students will gain superb customer service-related skills because restaurants and hotel “live or die” based on their customer service.
       In their senior year, we anticipate placing hospitality students into the industry with internships, and we are currently exploring various partnerships that will provide mutual value to our students but the business community as well.

  ปริญญาโท

  รอบปกติ รอบค่ำ รอบเสาร์ อาทิตย์ ค่าเทอม
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  -สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 139,000
  -สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประกอบการด้านนวัตกรรม 149,000
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 109,000
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 109,000
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 109,000
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 169,000
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 169,000

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  รอบปกติ รอบค่ำ รอบเสาร์ อาทิตย์ ค่าเทอม

  Remarks:

  สมัครเรียน

  สมัครเรียนด้วยตัวเองได้ที่นี่ Click ->

  สมัคร Online

  สมัครด้วยตนเอง
 • สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ในเวลาทำการ 8.00 - 16.30 น.
 • โทรศัพท์ : +662-878-5000-5 (เบอร์ต่อภายใน CLICK )
 • แฟกต์ : + 66 2-878-5012
 • เว็บไซต์ : http://www.siamtechno.ac.th
 • อีเมล์ : info@siamtechno.ac.th
  หมายเหตุ
 • ฟรี! ค่าสมัคร 200
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียบแรกเข้า 2,000 บ. (ค่าประกันอุบัติเหตุและค่าบัตรนักศึกษา)

  **** สถาบันขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสิทธิผู้สมัครโดยไม่จำเป็นต้องประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พบว่าหลักฐานที่ประกอบการสมัครเป็นเท็จ

 •  

  ปฏิทิน

  รายการ กำหนดการ หน่วยงาน
  - - - -